Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

अनुवादः

/31
0 votes, 0 avg
65
Created by ganeshbhat

रसप्रश्नाः(अनुवादः)

अनुवादः

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 31

ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

2 / 31

ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುವರು. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

3 / 31

ಹುಡುಗಿಯರು ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

4 / 31

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

5 / 31

दीपः वर्तिद्वारा तैलं गृह्णाति ज्वलति च । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

6 / 31

ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಫಲಿಸುತ್ತವೆ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

7 / 31

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋಣ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

8 / 31

अरण्ये रावणो नाम राक्षसेश्वरः सीताम् अपहृतवान् । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

9 / 31

गङ्गा, यमुना, गोदावरी, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, कावेरी इत्येताः अस्मिन् भारतवर्षे प्रसिद्धाः पुण्यसरितः ।

10 / 31

विद्युद्दीपाः न शाम्यन्ति । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

11 / 31

ಮೈಸೂರು ನಗದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

12 / 31

नदीनां सलिलैः सस्यानि वर्धन्ते । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

13 / 31

ಉದ್ಯೋಗವು ಮಾನವನ ಲಕ್ಷಣವು. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

14 / 31

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

15 / 31

यदा तैलं शुष्यति तदा ज्वाला नश्यति । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

16 / 31

आपगाः बहुधा जनान् उपकुर्वन्ति । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

17 / 31

पितुरादेशेन रामः सीतया लक्ष्मणेन च साकं अरण्यमाश्रयति स्म । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

18 / 31

नद्यः प्रायेण पर्वतेषु उत्पद्यन्ते। अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

19 / 31

नगरेषु विद्युद्दीपाः प्रकाशन्ते ।अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

20 / 31

तैलदीपाः वायुना शाम्यन्ति । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

21 / 31

ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿನ್ನೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರು. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

22 / 31

ಮೈಸೂರು ನಗರವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

23 / 31

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಬೇಕು. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

24 / 31

नदीषु कासांचित् समुद्रसङ्गमो भवति । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

25 / 31

ದೇಶವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

26 / 31

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

27 / 31

ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

28 / 31

दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन् । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

29 / 31

पुरा कोसलेषु दशरथो नाम राजा आसीत् । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

30 / 31

रामः लङ्कां गत्वा रावणं जघान । अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

31 / 31

ನಾವೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗೋಣ. अस्य वाक्यस्य कन्नडभाषया अनुवादः एवम्-

Your score is

The average score is 58%

One reply on “अनुवादः”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *