Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

छन्दः

/17
0 votes, 0 avg
130
Created by ganeshbhat

छन्दः

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 17

दूरीकरोति कुमतिं विमलीकरोति – अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

2 / 17

मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः । अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

3 / 17

वसन्ततिलकावृत्ते(छन्दसि) एतावन्ति अक्षराणि भवन्ति-

4 / 17

सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः । अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

5 / 17

मालिनीवृत्तस्य (छन्दसः) गणविन्यासक्रमः-

6 / 17

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते- अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

7 / 17

हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति – अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

8 / 17

वंशस्थवृत्ते (छन्दसि) अक्षराणां सङ्ख्या-

9 / 17

संसारिकार्तिहरणं शरणं प्रपद्ये- अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

10 / 17

वनभुवितनुमात्रत्राणमाज्ञापितं मे – अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

11 / 17

अङ्गैः सहैव जनितं मम देहरक्षा- अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

12 / 17

उपेन्द्रवज्रावृत्ते (छन्दसि) एतावन्ति अक्षराणि भवन्ति-

13 / 17

प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति ।- अत्र एतत् छन्दः(वृत्तम्) अस्ति-

14 / 17

वसन्ततिलकावृत्तस्य (छन्दसः) गणविन्यासक्रमः-

15 / 17

उपेन्द्रवज्रावृत्तस्य (छन्दसः) गणविन्यासक्रमः एवं भवति-

16 / 17

वंशस्थवृत्तस्य(छन्दसः) गणविन्यासः

17 / 17

मालिनीवृत्ते (छन्दसि) एतावन्ति अक्षराणि भवन्ति-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *