Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

ध्रुवः

/9
0 votes, 0 avg
146
Created by ganeshbhat

ध्रुवः

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 9

एते मुहर्मुहुः परिभवम् अनुभवन्ति-

2 / 9

ध्रुवः नारायणं साक्षात्कर्तुं अत्र प्रस्थितः-

3 / 9

भगवतः दर्शनेन पुलकितः ध्रुवः एतत् अकरोत्-

4 / 9

सुरुचिः- उत्तमः :: सुनीतिः — अत्र चतुर्थपदम्-

5 / 9

दुःखितः ध्रुवः अस्याः समीपम् अगच्छत्-

6 / 9

सन्तुष्टः भगवान् विष्णुः ध्रुवाय एतत् पदम् अयच्छत् 

7 / 9

द्वे भार्ये – सुनीतिः सुरुचिश्च :; द्वौ सुतौ —अत्र चतुर्थपदम्-

8 / 9

भूपालः- उत्तानपादः :: सर्वलोकशरण्यः—अत्र चतुर्थपदम्-

9 / 9

निर्भाग्या युवतिः – सुनीतिः :: सुन्दरी युवतिः –अत्र चतुर्थपदम्-

2 replies on “ध्रुवः”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *