Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

नगाधिराजः

/8
0 votes, 0 avg
126
Created by ganeshbhat

नगाधिराजः

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 8

शिखराणि – हिमाच्छादितानि :: गमनागमनम् – अत्र चतुर्थपदं-

2 / 8

भरतखण्डः तिसृषु दिक्षु एतैः आवृतः-

3 / 8

हिमलिङ्गं अस्मिन् मासे दर्शनयोग्यं भवति-

4 / 8

‘सह’ इति अव्यययोगे – तृतीया:: ‘नमः’ इति अव्यययोगे -अत्र चतुर्थपदं-

5 / 8

एतौ अमरत्वं प्राप्तवन्तौ-

6 / 8

प्रत्येकस्मिन्- यण् सन्धिः :: दोषोSनुभूयते- अत्र चतुर्थपदं-

7 / 8

रष्यादेशः – अणुविकिरणः :: आर्टिक् प्रदेशः – अत्र चतुर्थपदं-

8 / 8

श्वेत-पारावतौ दग्धुं एषः इच्छति-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *