Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

भारतीयभावना

/20
0 votes, 0 avg
154
Created by ganeshbhat

भारतीयभावना

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 20

शैलशृङ्गवासिनी एषा- 

2 / 20

शैलः ; शृङ्गः ; पर्वत: ; अचलः -अत्र समूहेतरपदम् ।

3 / 20

द्वेषः – अस्य विरुद्धपदम्

4 / 20

भाषायाम् – अत्र एषा विभक्तिः अस्ति –

5 / 20

अन्तः, आदिः, मध्यः, अन्यः अत्र समूहेतरपदम्-

6 / 20

भारते – अत्र एषा विभक्तिः अस्ति –

7 / 20

भारतमाता एतैः पूजिता-

8 / 20

अन्तः – अस्य विरुद्धपदम्

9 / 20

एतादृशी भावना ऐक्यकारिणी ।

10 / 20

डा. के.एस् नागराजन् महोदयस्य कालः

11 / 20

भारतीयभावना निरन्तरं एतत् ददाति-

12 / 20

प्रकाशः- अस्य विरुद्धपदम् –

13 / 20

गुरुशापम् – अस्य नाटकस्य रचयिता एषः

14 / 20

चरः – अस्य विरुद्धपदम् –

15 / 20

तमः, प्रकाशः, तिमिरम्, अन्धकारः – अत्र समूहेतरपदम्

16 / 20

डा. के.एस् नागराजन् महोदयस्य जन्मस्थानम्-

17 / 20

भारतीयाः एवं भिन्नमार्गमाश्रिताः?

18 / 20

वयम् – अत्र एषा विभक्तिः अस्ति –

19 / 20

डा. के.एस् नागराजन् महोदयस्य कृतयः-

20 / 20

नायिकाम्- अत्र एषा विभक्तिः अस्ति –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *