Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

मारुतेः महिमा

/34
0 votes, 0 avg
114
Created by ganeshbhat

मारुतेः महिमा

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 34

जनकः इत्येतस्य पर्यायपदम्-

2 / 34

महाभारतस्य रचयिता-

3 / 34

कपीन्द्रः= कपीनाम् इन्द्रः अत्र एषः समासः विद्यते-

4 / 34

केसरी अत्र राज्यं पालयति स्म

5 / 34

“अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्भतम्” – इति एषः वदति-

6 / 34

राहुः एतस्याः पुत्रः।

7 / 34

एष: वाल्मीकिमहर्षेः पिता।

8 / 34

एष: अञ्जनापतिः-

9 / 34

इन्द्रः अनेन मारुतिं ताडितवान् ।

10 / 34

फललोभात् + च = फललोभाच्च – अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

11 / 34

हि + एषः = ह्येषः-अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

12 / 34

बालार्कः= बालः च असौ अर्कः च – अत्र एषः समासः विद्यते-

13 / 34

शिशुः इत्येतस्य पर्यायपदम्-

14 / 34

अञ्जना ईदृशं सुतम् असूत

15 / 34

एषः शचीपतिः ।

16 / 34

पपात+ एषः= पपातैषः – अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

17 / 34

“जग्राह सहसा रविम्”- इति एषः वदति-

18 / 34

बालहनूमान् एतादृशं विवस्वन्तं ददर्श ।

19 / 34

दिनेश्वरः एतदर्थं मारुतिं न ददाह-

20 / 34

प्लवते इत्येतस्य पर्यायपदम्-

21 / 34

कपिशार्दूलः= कपिःशार्दूलः इव -अत्र एषः समासः विद्यते-

22 / 34

अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्भतम्”- इदं वाक्य्म् अस्मिन् पाठे अस्ति-

23 / 34

जग्राह सहसा रविम्”- इति राहुः एतं वदति-

24 / 34

एषः इन्द्रस्य वाहनम् ।

25 / 34

एतत् आदिकाव्यम् इति प्रसिद्धम् ।

26 / 34

हनूमत: जन्मवृत्तान्तम् एषः अकथयत् –

27 / 34

भास्करः इत्येतस्य पर्यायपदम्-

28 / 34

“प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता”- इति एषः वदति

29 / 34

रामायणस्य रचयिता-

30 / 34

बालः हनूमान् ईदृशं विवस्वन्तं ददर्श

31 / 34

हनूमत: माता एषा ।

32 / 34

वाल्मीकिमहर्षेः आश्रमः अस्याः नद्याः तीरे आसीत् ।

33 / 34

भार्या इत्येतस्य पर्यायपदम्-

34 / 34

एष: हनूमते वरं ददाति ।

One reply on “मारुतेः महिमा”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *