Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

उपनिषद्वचनम्

0 votes, 0 avg
1325
Created by ganeshbhat

UPANISHAD VACHANAM (उपनिषद्वचनम्)

दशमकक्ष्या-प्र.भा.संस्कृतम्

जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्

1 / 20

आत्मानम् अत्र एषा विभक्तिः अस्ति-

2 / 20

अत्र समूहेतरपदम् इदं भवति –

3 / 20

चराचरम् – अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

4 / 20

निर्गुणश्च– अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

5 / 20

नामरूपाद्विमुक्तः-  अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

6 / 20

उपनिषदः शतशः सन्ति । अत्र रेखाङ्कितपदस्य

समुचितं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

7 / 20

जगत्याम्  -अत्र एषा विभक्तिः अस्ति-

8 / 20

नद्यः अत्र अस्तं गच्छन्ति-

9 / 20

आत्मज्ञानेन अस्य प्राप्तिः भवति-

10 / 20

उपनिषदा – अत्र एषा विभक्तिः अस्ति-

11 / 20

इदं जगत्   –  ईशावास्यम्    ::   कस्यस्विद्धनम्   – अत्र चतुर्थपदम्-

12 / 20

इदं सर्वम् अनेन वास्यम्

13 / 20

आत्मन्येव – अत्र एषः सन्धिः अस्ति

14 / 20

नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति अत्र रेखाङ्कितपदस्य समीचीनं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

15 / 20

नद्यः  – समुद्रे अस्तं गच्छन्ति      ::     विद्वान् – अत्र चतुर्थपदम्

16 / 20

कस्य -अत्र एषा विभक्तिः अस्ति  –

17 / 20

अन्तिमः पुरुषार्थः एषः-

18 / 20

त्वं त्यक्तेन भुञ्जीथाः । अत्र रेखाङ्कितपदस्य समुचितं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

19 / 20

एष: सर्वव्यापी-

20 / 20

पुरुषार्थाः एतावन्तः सन्ति-

8 replies on “उपनिषद्वचनम्”

Thank you very much sir, it was very much needed, I was searching materials like this thank you soo much

अतीव उपकारार्हं कार्यम् एतत् । धन्यवादाः। महोदय ।

Thank you so much sir for creating these quizzes, especially in this situation it’s very useful for us. ✨

बहुउपयोगि रसप्रश्नः सन्ति |
धन्यवादः |
गणेश भट्टा महोदयः|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *