Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

उपनिषद्वचनम्

0 votes, 0 avg
1244
Created by ganeshbhat

UPANISHAD VACHANAM (उपनिषद्वचनम्)

दशमकक्ष्या-प्र.भा.संस्कृतम्

जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्

1 / 20

इदं जगत्   –  ईशावास्यम्    ::   कस्यस्विद्धनम्   – अत्र चतुर्थपदम्-

2 / 20

अन्तिमः पुरुषार्थः एषः-

3 / 20

नद्यः अत्र अस्तं गच्छन्ति-

4 / 20

अत्र समूहेतरपदम् इदं भवति –

5 / 20

जगत्याम्  -अत्र एषा विभक्तिः अस्ति-

6 / 20

आत्मज्ञानेन अस्य प्राप्तिः भवति-

7 / 20

नद्यः  – समुद्रे अस्तं गच्छन्ति      ::     विद्वान् – अत्र चतुर्थपदम्

8 / 20

निर्गुणश्च– अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

9 / 20

आत्मन्येव – अत्र एषः सन्धिः अस्ति

10 / 20

कस्य -अत्र एषा विभक्तिः अस्ति  –

11 / 20

नामरूपाद्विमुक्तः-  अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

12 / 20

त्वं त्यक्तेन भुञ्जीथाः । अत्र रेखाङ्कितपदस्य समुचितं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

13 / 20

उपनिषदा – अत्र एषा विभक्तिः अस्ति-

14 / 20

इदं सर्वम् अनेन वास्यम्

15 / 20

एष: सर्वव्यापी-

16 / 20

चराचरम् – अत्र एषः सन्धिः अस्ति-

17 / 20

नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति अत्र रेखाङ्कितपदस्य समीचीनं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

18 / 20

आत्मानम् अत्र एषा विभक्तिः अस्ति-

19 / 20

पुरुषार्थाः एतावन्तः सन्ति-

20 / 20

उपनिषदः शतशः सन्ति । अत्र रेखाङ्कितपदस्य

समुचितं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

Quiz-त्यागधनः

0 votes, 0 avg
812
Created by ganeshbhat

त्यागधनः (TYAGADHANA)

दशमकक्ष्या-प्र.भा.संस्कृतम्

जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्

1 / 22

दधीचिना स्वदेहः इन्द्राय अर्पितः।-अत्र रेखाङ्कितपदस्य समीचीनं प्रश्नवाचकपदम् इदं  भवति-

2 / 22

सुरः -अस्य विरुद्धपदम्  –

3 / 22

क्रूरः दुष्टः दयाहीनश्च एषः-

4 / 22

प्रावर्तत –   अत्र एषः लकारः अस्ति-

5 / 22

शिष्टः – अस्य विरुद्धपदम्  –

6 / 22

सफलम्-   अस्य विरुद्धपदम्  –

7 / 22

दधीचिमहर्षिः अस्मिन् युगे आसीत्-

8 / 22

देवदानवयोः घोरं युद्धं प्रावर्तत।-अत्र रेखाङ्कितपदस्य समुचितं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

9 / 22

वभासे    अत्र एषः लकारः अस्ति-

10 / 22

दधीचे: आश्रमः अस्याः नद्या: तीरे आसीत्-

11 / 22

याचकरूपेण एष: आगतवान्-

12 / 22

इन्द्रः अनेन वृत्रासुरं जघान-

13 / 22

त्यागेन दधीचिः एवं प्रसिद्धो बभूव-

14 / 22

एष: दधीचे: आश्रमं प्रति  आगतः –

15 / 22

स्वाधीनः – अस्य विरुद्धपदम्  –

16 / 22

स्वर्गतुल्य: – अत्र एषः समासः अस्ति-

17 / 22

ययौ – अत्र एषः लकारः अस्ति-

18 / 22

बभूवुः – अत्र एषः लकारः अस्ति-

19 / 22

वृत्रासुरः  जनान् पीडयति स्म । -अत्र रेखाङ्कितपदस्य समीचीनं प्रश्नवाचकपदम् इदं  भवति-

20 / 22

दधीचे: अस्थीनि स्वीकृत्य इन्द्रः एतस्य निर्माणं कृतवान्-

21 / 22

बिभेति इति क्रियापदयोगे एषा विभक्तिः भवति-

22 / 22

अनुसृत्य – अत्र एषः प्रत्ययः अस्ति-

Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

QUIZ-विसर्गसन्धिः

0%
433
Created by ganeshbhat

VISARGASANDHI.

विसर्गसन्धिः

दशमकक्ष्या-प्र.भा.संस्कृतम्

जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्

1 / 24

रामोऽपि- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

2 / 24

ततश्शेते – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

3 / 24

ता गच्छन्ति – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

4 / 24

छात्रो धावति – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

5 / 24

बालस्तत्र – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

6 / 24

धेनुर्गच्छति   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

7 / 24

राम आगच्छति – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

8 / 24

मुनिरिति   -अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

9 / 24

ततश्शेते- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

10 / 24

गणेशष्षष्ठः   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

11 / 24

बालस्तत्र  -अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

12 / 24

बाला अत्र – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

13 / 24

रामश्च – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

14 / 24

ता गच्छन्ति   अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

15 / 24

भक्तस्सेवते   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

16 / 24

गणेशष्षष्ठः- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

17 / 24

बाला अत्र   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

18 / 24

भक्तस्सेवते  – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

19 / 24

छात्रो धावति – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

20 / 24

रामश्च  – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

21 / 24

रामः +अपि   –  अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

22 / 24

राम आगच्छति – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

23 / 24

मुनिरिति- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

24 / 24

धेनुर्गच्छति- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

Your score is

The average score is 82%

0%

Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

Quiz-भारतीयविज्ञानम्

/37
0 votes, 0 avg
451
Created by ganeshbhat

पाठः- भारतीयविज्ञानम्(BHARATEEYA VIJNANAM)

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 37

बहुस्तम्भाः विटपिनः च एवं कथ्यन्ते-

2 / 37

भास्कराचार्यस्य ग्रन्थः अयम्-

3 / 37

आकाशकायेषु आकर्षणीयः शक्तिस्वरूपः एषः-

4 / 37

वाग्भटस्य कृतिः इयम्-

5 / 37

एतेषु शुद्धं वाक्यम्-

6 / 37

एतेषु शुद्धं वाक्यम्-

7 / 37

एषः भूमिं परितः प्रदक्षिणं करोति– 

8 / 37

मित्राणि –  अत्र एषा विभक्तिः अस्ति –

9 / 37

नागार्जुनस्य ग्रन्थः  अयम्-

10 / 37

सूर्यदेवस्य अनुग्रहेणैव इदं विश्वमस्ति- अत्र रेखाङ्कितपदस्य समीचीनं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

11 / 37

रोगनिदानं धमन्याः   चेष्टया जानन्ति  अस्मिन् वाक्ये रेखाङ्कितपदस्य समीचीनं प्रश्नवाचकपदम् इदम्-

12 / 37

योजानानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने  । एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तु ते ॥  इति श्लोकानुसारं  सूर्यस्य प्रकाशः निमिषार्धेन एतावत् दूरं क्रमते-

13 / 37

शरीरिणः-   अत्र एषा विभक्तिः अस्ति –

14 / 37

सूर्यात् + एव= सूर्यादेव -अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

15 / 37

याः प्रतानैः प्रसरन्ति  ताः-

16 / 37

ये सह पुष्पैः फलन्ति ते-

17 / 37

एतेषु शुद्धं वाक्यम्-

18 / 37

       वृत्तिः + न = वृत्तिर्न अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

19 / 37

चेष्टया –    अत्र एषा विभक्तिः अस्ति –

20 / 37

 ” लीलावती इति ग्रन्थे बहवः विषयाः निरूपिताः खलु ?” इतीदं वाक्यं एषा वदति-

21 / 37

चन्द्रस्य वृद्धिः अस्मिन्  पक्षे भवति-

22 / 37

‘’विज्ञानप्रदर्शिनी द्रष्टुं गच्छाम’’ इतीदं वाक्यं एषः वदति-

23 / 37

‘विज्ञानप्रदर्शिनी द्रष्टुं गच्छाम’ – इतीदं वाक्यं अस्मिन् पाठे अस्ति-

24 / 37

कृष्णः –   अस्य विरुद्धपदम्  –

25 / 37

भूमिं खगोलक्षेत्रं च एषः धरति-

26 / 37

पैथागोरस् सिद्धान्तप्रतिपादकौ एतौ-

27 / 37

सर्वोऽपि जीवराशिः एतस्मात् बलं प्राप्नोति-

28 / 37

स्मृतः-    अस्य विरुद्धपदम्  –

29 / 37

नागार्जुनः रसरत्नाकरग्रन्थे एतद्विषयं प्रतिपादितवान्-

30 / 37

एषः ग्रन्थः चतुर्विधवृक्षाणां  प्रतिपादनं  करोति-

31 / 37

ये विना पुष्पं फलन्ति ते-

32 / 37

भिषजः रोगनिदानं एवं जानन्ति-

33 / 37

वराहमिहिरस्य  ग्रन्थः अयम्-

34 / 37

तत् + चेष्टया = तच्चेष्टया अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

35 / 37

विज्ञानप्रदर्शिनी अनया संस्थया  आयोजिता आसीत्-

36 / 37

शून्यस्य योगदानं भारतीयानाम् अस्ति – अत्र रेखाङ्कितपदस्य समीचीनं प्रश्नवाचकपदम् इदं भवति-

37 / 37

वृद्धिः –   अस्य विरुद्धपदम्  –

Your score is

The average score is 63%

Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

Quiz-समासः

272
Created by ganeshbhat

समासः

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 23

तृणमपि अपरित्यज्य   = सतृणम् – अत्र एषः समासः अस्ति

2 / 23

गङ्गायाः समीपम्  = उपगङ्गम् – अत्र एषः समासः अस्ति-

3 / 23

प्राप्तम् उदकं यं सः – प्राप्तोदकः- अत्र एषः समासः अस्ति-

4 / 23

गृहं गृहं प्रति   = प्रतिगृहम् अत्र एषः समासः अस्ति-

5 / 23

निर्मक्षिकम् – अस्य विग्रवाक्यम् –

6 / 23

पतितानि फलानि यस्मात् स: – पतितफलः – अत्र एषः समासः अस्ति-

7 / 23

शक्तिम् अनतिक्रम्य  = यथाशक्ति अत्र एषः समासः अस्ति-

8 / 23

श्वेतम् अम्बरं येषां ते – श्वेताम्बराः- अत्र एषः समासः अस्ति-

9 / 23

विषकण्ठः अस्य विग्रहवाक्यम्-

10 / 23

वर्षं वर्षं प्रति =  प्रतिवर्षम् अत्र एषः समासः अस्ति-

11 / 23

उपग्रहम् -अस्य विग्रहवाक्यम्-

12 / 23

क्रमम् अनतिक्रम्य =  यथाक्रमम् अत्र एषः समासः अस्ति-

13 / 23

ग्रहस्य समीपम्    = उपग्रहम् अत्र एषः समासः अस्ति-

14 / 23

विघ्नानाम् अभावः = निर्विघ्नम् – अत्र एषः समासः अस्ति-

15 / 23

अधीतं काव्यं यया सा – अधीतकाव्या – अत्र एषः समासः अस्ति-

16 / 23

दिनं दिन प्रति      = प्रतिदिनम् अत्र एषः समासः अस्ति-

17 / 23

कृतं भोजनं येन सः – कृतभोजनः – अत्र एषः समासः अस्ति-

18 / 23

नीलः कण्ठः यस्य सः = नीलकण्ठः – अत्र एषः समासः अस्ति-

19 / 23

प्रभूतसलिलम्- अत्र एषः समासः अस्ति-

20 / 23

दत्तं धनं यस्मै स: – दत्तधनः – अत्र एषः समासः अस्ति-

21 / 23

चक्रं पाणौ यस्य सः अत्र एषः समासः अस्ति-

22 / 23

फालचन्द्रः अस्य विग्रवाक्यम्-

23 / 23

मक्षिकाणाम् अभाव: = निर्मक्षिकम्अत्र एषः समासः अस्ति-

फलिताशः आगमिष्यति……

Your score is

The average score is 79%

Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

Quiz- अभयदायिनी

/61
0 votes, 0 avg
225
Created by ganeshbhat

अभयदायिनी

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

प्रश्ननिर्माणम्-मुरारि तन्त्री

1 / 61

धनधान्यतैललवणानि – अत्र एष: समास: भवति ।

2 / 61

दीयताम् – अत्र एषः लकारः अस्ति-

3 / 61

लोके सदा एतत् शाम्यतु ।

4 / 61

अत्र समूहेतरपदं चिनुत।

5 / 61

सिद्धास्तु – अत्र एष: सन्धि: भवति ।

6 / 61

कीर्तिकाय:- शिवाजि: :: अभयदायिनी -________। अत्र चतुर्थपदम् इदं भवति।

7 / 61

केळदीCराज्यम् – अस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति।

8 / 61

शरणागतं रक्षितुं ____ परित्यक्ष्याम: । अत्र रिक्तस्थाने सूक्तं पदं इदम् भवति।

9 / 61

दूतोऽस्मि – पूर्वरूपसन्धि: ::: यदिच्छति – ___ ।अत्र चतुर्थपदम् इदं भवति।

10 / 61

क्षान्त: – पदस्य समानार्थकपदम् इदं भवति ।

11 / 61

सदाहम् – अत्र एष: सन्धि: भवति ।

12 / 61

प्रजाहितम् – अत्र एष: समास: भवति ।

13 / 61

प्रजाहितमेव ___ इति सदाहं भावयामि। अत्र रिक्तस्थाने सूक्तं पदं इदम् भवति।

14 / 61

भवत्या: – अत्र एषा विभक्ति: भवति ।

15 / 61

केळदीसाम्राज्यस्य महाराज्ञी एषा-

16 / 61

  रक्षन्ती – शतृ प्रत्यय: ::: आनीतवान् – अत्र चतुर्थपदं –

17 / 61

वासव: – पदस्य समानार्थकपदम् इदं भवति ।

18 / 61

आज्ञापयति- अत्र एषः लकारः अस्ति-

19 / 61

राजाराम: – शरणागत: ::: मोघलसेना – ________। अत्र चतुर्थपदम् इदं भवति।

20 / 61

अत्र शुद्धवाक्यं इदं भवति ।

21 / 61

शिवाजिपुत्र: एष:।

22 / 61

विद्वान् एच्.वि. नागराजराव् महोदयस्य कृतय: एता: सन्ति।

23 / 61

अत्र शुद्धवाक्यं इदं भवति ।

24 / 61

चन्नम्माया: पति: एष: ।

25 / 61

दूत: – पदस्य समानार्थकपदम् इदं भवति ।

26 / 61

विज्ञाप्तिरस्ति – अत्र एष: सन्धि: भवति।

27 / 61

अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्” इति नाट्यस्य  लक्षणं एष: उक्तवान् ।

28 / 61

जयतु – अत्र एष: लकार: भवति।

29 / 61

राजारामस्य पिता एष:।

30 / 61

अनामय: – अस्य पदस्य विरुद्धार्थकपदम्

31 / 61

विद्वान् .एच्.वि.नागराजराव् अस्मिन् वर्षे जन्म प्राप्तवान् ।

32 / 61

देशान्तरम् – अस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति।

33 / 61

“अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्”  इति नाट्यस्य  लक्षणं धनञ्जय: एतस्मिन् ग्रन्थे  उक्तवान् ।

34 / 61

अत्र शुद्धवाक्यं चिनुत ।

35 / 61

भविष्यति – अत्र एषः लकारः अस्ति-

36 / 61

पुत्रोऽहम् – अस्य पदस्य सन्धिविभजनम् एवं भवति ।

37 / 61

अभयदायिनी- इति पाठस्य लेखक: एष: ।

38 / 61

दास्याम: – अत्र एष: लकार: भवति।

39 / 61

भवतीति – अत्र एष: सन्धि: भवति ।

40 / 61

अस्मन्मित्रम्- अत्र एष: सन्धि: भवति ।

41 / 61

परित्यक्षाम: – अत्र एष: लकार: भवति।

42 / 61

पाहि – अत्र एष: लकार: भवति।

43 / 61

एतदुपरि- अत्र एष: सन्धि: भवति ।

44 / 61

देशान्तरम् – अत्र एष: समास: भवति ।

45 / 61

शरणागताय __ दीयताम् ।अत्र रिक्तस्थाने सूक्तं पदं इदम् भवति।

46 / 61

यवनचक्रवर्ती एष: अस्ति।

47 / 61

विलम्ब: – अस्य पदस्य विरुद्धार्थकपदं चिनुत ।

48 / 61

निशितम् – पदस्य समानार्थकपदम् इदं भवति ।

49 / 61

अत्र शुद्धवाक्यं चिनुत ।

50 / 61

विद्वान् .एच्.वि.नागराजराव् अस्मिन् नगरे जन्म प्राप्तवान् ।

51 / 61

अस्मन्मित्रम् – अस्य पदस्य सन्धिविभजनम् एवं भवति ।

52 / 61

अत्र शुद्धवाक्यं इदं भवति ।