Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

QUIZ-विसर्गसन्धिः

0%
461
Created by ganeshbhat

VISARGASANDHI.

विसर्गसन्धिः

दशमकक्ष्या-प्र.भा.संस्कृतम्

जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्

1 / 24

बालस्तत्र  -अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

2 / 24

ततश्शेते- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

3 / 24

ता गच्छन्ति   अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

4 / 24

ततश्शेते – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

5 / 24

गणेशष्षष्ठः   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

6 / 24

छात्रो धावति – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

7 / 24

ता गच्छन्ति – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

8 / 24

धेनुर्गच्छति- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

9 / 24

भक्तस्सेवते  – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

10 / 24

रामश्च  – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

11 / 24

भक्तस्सेवते   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

12 / 24

गणेशष्षष्ठः- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

13 / 24

रामश्च – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

14 / 24

बाला अत्र – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

15 / 24

बालस्तत्र – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

16 / 24

मुनिरिति- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

17 / 24

धेनुर्गच्छति   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

18 / 24

राम आगच्छति – अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

19 / 24

मुनिरिति   -अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

20 / 24

राम आगच्छति – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

21 / 24

छात्रो धावति – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

22 / 24

रामः +अपि   –  अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

23 / 24

बाला अत्र   – अत्र अयं सन्धिः अस्ति-

24 / 24

रामोऽपि- अस्य सन्धिविभागः एवं भवति-

Your score is

The average score is 82%

0%

One reply on “QUIZ-विसर्गसन्धिः”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *