Categories
दशमकक्ष्यायाः रसप्रश्नाः(10th 1st language Quizzes.)

Quiz-समासः

284
Created by ganeshbhat

समासः

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्

1 / 23

निर्मक्षिकम् – अस्य विग्रवाक्यम् –

2 / 23

विघ्नानाम् अभावः = निर्विघ्नम् – अत्र एषः समासः अस्ति-

3 / 23

दत्तं धनं यस्मै स: – दत्तधनः – अत्र एषः समासः अस्ति-

4 / 23

तृणमपि अपरित्यज्य   = सतृणम् – अत्र एषः समासः अस्ति

5 / 23

नीलः कण्ठः यस्य सः = नीलकण्ठः – अत्र एषः समासः अस्ति-

6 / 23

ग्रहस्य समीपम्    = उपग्रहम् अत्र एषः समासः अस्ति-

7 / 23

गङ्गायाः समीपम्  = उपगङ्गम् – अत्र एषः समासः अस्ति-

8 / 23

प्रभूतसलिलम्- अत्र एषः समासः अस्ति-

9 / 23

उपग्रहम् -अस्य विग्रहवाक्यम्-

10 / 23

वर्षं वर्षं प्रति =  प्रतिवर्षम् अत्र एषः समासः अस्ति-

11 / 23

गृहं गृहं प्रति   = प्रतिगृहम् अत्र एषः समासः अस्ति-

12 / 23

दिनं दिन प्रति      = प्रतिदिनम् अत्र एषः समासः अस्ति-

13 / 23

विषकण्ठः अस्य विग्रहवाक्यम्-

14 / 23

पतितानि फलानि यस्मात् स: – पतितफलः – अत्र एषः समासः अस्ति-

15 / 23

प्राप्तम् उदकं यं सः – प्राप्तोदकः- अत्र एषः समासः अस्ति-

16 / 23

श्वेतम् अम्बरं येषां ते – श्वेताम्बराः- अत्र एषः समासः अस्ति-

17 / 23

अधीतं काव्यं यया सा – अधीतकाव्या – अत्र एषः समासः अस्ति-

18 / 23

कृतं भोजनं येन सः – कृतभोजनः – अत्र एषः समासः अस्ति-

19 / 23

मक्षिकाणाम् अभाव: = निर्मक्षिकम्अत्र एषः समासः अस्ति-

20 / 23

क्रमम् अनतिक्रम्य =  यथाक्रमम् अत्र एषः समासः अस्ति-

21 / 23

चक्रं पाणौ यस्य सः अत्र एषः समासः अस्ति-

22 / 23

फालचन्द्रः अस्य विग्रवाक्यम्-

23 / 23

शक्तिम् अनतिक्रम्य  = यथाशक्ति अत्र एषः समासः अस्ति-

फलिताशः आगमिष्यति……

Your score is

The average score is 78%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *